kopfbild-olaf-1024

 

 

flagge-polen

 

 

FREUNDE DES KREISES KROTOSCHIN (Koło Przyjaciół Powiatu Krotoszyn), oficjalna nazwa: Heimatkreisgemeinschaft Krotoschin (Wspólnota Ziemi Ojczystej – Powiat Krotoszyński) to stowarzyszenie byłych mieszkańców powiatu Krotoschin, ich potomków oraz innych osób zainteresowanych historią miasta Krotoszyn i jego okolic. Stowarzyszenie  finansowane jest z datków.

 

Stowarzyszenie zapoczątkowała grupa byłych niemieckich mieszkańców miejscowości Zduny, która w roku 1952 w westfalskim mieście Hamm zorganizowała pierwsze spotkanie wypędzonych. W miarę upływu lat stowarzyszenie powiększało się o dalszych członków pochodzących z byłego powiatu Krotoschin. W roku 1973 stowarzyszenie przybrało nazwę:  „Grupa Ziemi Ojczystej – Zduny – Krotoschin” , w roku 1976: „Powiat Ziemi Ojczystej – Krotoschin”  aż w końcu w 1996 roku przybrało nazwę: „Wspólnota Ziemi Ojczystej – Powiat Krotoszyński”.

 

Celami stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność na rzecz dialogu niemiecko-polskiego w szerokim kontekście, a także zbliżeń i porozumień z Polakami. Liczne projekty „Koła Przyjaciół Powiatu Krotoszyn” rejestrują i umacniają pamięć historii niemieckich osadników jak i również popierają obustronne porozumienie pomiędzy Polakami i Niemcami.

Najważniejsze pola działalności stowarzyszenia to:

 

badanie i prezentacja historii kontaktów polsko-niemieckich i utrwalenie pamieci o  gospodarczych i socjalno-kulturowych warunków zycia bylych niemieckich osadników w bylym powiecie Krotoschin;


tworzenie dokumentacji i jej archiwizacja dla zachowania pamięci o niemieckiej kulturze i dziedzictwie kulturowym, które są częścią wspólnej polsko-niemieckiej historii dawnego powiatu Krotoschin;
 
popieranie kontaktów z polskimi mieszkańcami  tego terenu i współpracy z polskimi instytucjami, kładąc nacisk na przyjazny dialog i porozumienie pomiędzy obydwoma narodami  celem wzajemnego poszanowania;
 
popieranie i rozwijanie genealogii (drzew genealogicznych) rodzin z okręgu Krotoszyńskiego.

Cele i zadania stowarzyszenia uległy w ostatnich latach modyfikacji. Wzrosło zainteresowanie historią. Z czasem ilość członków stowarzyszenia urodzonych jeszcze w dawnym powiecie Krotoschin bardzo się zmniejszyła. Od roku 2003 stowarzyszenie przybrało drugą nazwę: „Koło Przyjaciół Powiatu Krotoszyn”. Młodych ludzi interesuje przede wszystkim genealogia. Wielu naszych przodków żyło od ponad 250 lat na Ziemi Krotoszyńskiej. Z pokolenia na pokolenie tworzyli oni bogatą i różnorodną historię tego regionu. Chcemy ją ocalić od zapomnienia.

Do roku 1945 Niemcy stanowili 1/3 mieszkańców tego powiatu.

„Koło Przyjaciół Powiatu Krotoschin”  popiera związek z dzisiejszym powiatem Krotoszyn/Krotoschin, z jego  historią i historią rodzin poprzez organizowanie corocznych spotkań oraz wspólnych projektów przypominających historię niemieckich osadników, poprzez organizowanie wycieczek do powiatu Krotoszyn a także poprzez bogatą działalność promocyjną, m.inn. wydawanie publikacji.

 

Niestety nie możemy korespondować w języku polskim, ale ucieszyłyby nas  bardzo kontakty z Polakami i chętnie nawiążemy korespondencję. Przede wszystkim związaną z tematyką historyczną, którą moglibyśmy prowadzić w języku niemieckim lub angielskim.

bahnhofkrotoschin1905

 

Dworzec Krotoszyn 1905r./

Bahnhof Krotoschin 1905

 

flagge-deutsch

 

Die FREUNDE DES KREISES KROTOSCHIN [polnische Übersetzung], offiziell (Heimatkreisgemeinschaft Krotoschin) [polnische Übersetzung], sind eine geschichtsorientierte Gemeinschaft von ehemaligen deutschen Bewohnern des Kreises Krotoschin, deren Nachkommen und überhaupt Menschen, die sich für den Altkreis Krotoschin interessieren. Sie finanziert sich durch Spenden.

 

Hervorgegangen ist dieser Verein aus einer Gruppe ehemaliger deutscher Zdunyer Bürger, die als Heimatvertriebene 1952 ihr erstes Treffen in Hamm/Westfalen veranstalteten. Im Laufe der Jahre gesellten sich immer mehr Personen zu dem Verein, die aus dem Altkreis Krotoschin stammten. 1973 nannte sich der Verein Heimatkreisgruppe Zduny-Krotoschin, 1976 Heimatkreis Krotoschin und 1996 schließlich Heimatkreisgemeinschaft Krotoschin.  Ziele des Vereines sind der deutsch-polnische Dialog sowie die  Annäherung und Verständigung mit Polen. Die zahlreichen Projekte der FREUNDE DES KREISES KROTOSCHIN dienen der Bewahrung und Darstellung der deutschen Siedlungsgeschichte und sollen das wechselseitige Verständnis zwischen Deutschen und Polen fördern.

 

Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind:
 
die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, des wirtschaftlichen und sozial-kulturellen Lebensumfeldes der ehemaligen deutschen Siedler im früheren Kreis Krotoschin aufzuarbeiten;
 
die deutsche Kultur und das deutsche Kulturgut, einst wichtige Bestandteile der deutsch-polnischen Geschichte des Altkreises Krotoschin, zu bewahren und zu dokumentieren;
 
den Kontakt zu polnischen Bürgern und zu Institutionen des Altkreises Krotoschin zu fördern und dabei den Dialog und die Völkerverständigung in den Mittelpunkt zu stellen, mit dem Ziel der gegenseitigen Achtung;
 
die Genealogie (Familienforschung) für das Gebiet Krotoschin zu fördern und zu unterstützen.

Die gestellten Aufgaben haben sich in den letzten Jahren verändert. Das Geschichtliche ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Die Zahl der noch in Krotoschin geborenen Vereinsmitglieder hat deutlich abgenommen. Seit 2003 führt unsere Vereinigung den Zweitnamen FREUNDE DES KREISES KROTOSCHIN. Die jüngeren Leute interessiert vorrangig die Genealogie. Eine Vielzahl unserer Vorfahren lebte seit über 250 Jahren im Gebiet  Krotoschin. Sie haben die wechselvolle Geschichte von Generation zu Generation mitgestaltet.

 

Bis 1945 stellten die Deutschen in etwa 1/3 der Bevölkerung des Kreises.

Die FREUNDE DES KREISES KROTOSCHIN fördern den Bezug zum Kreis Krotoszyn/Krotoschin und die damit verbundenen Orts- und Familiengeschichten durch Jahrestreffen, Projekte zur Erinnerung an die deutsche Siedlungsgeschichte, Exkursionen in den Kreis Krotoszyn/Krotoschin und durch Publikationen.

 

Auch wenn wir leider keine polnische Korrespondenz führen können, wären wir über deutsch- oder englischsprachige Kontakte zu Polen im Bereich eines geschichtlichen Austausches sehr erfreut.

punkt-gelb-g  Copyright / Rechtshinweis.
An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Kopieren der Bilder ausschließlich nur mit vorheriger Genehmigung erlaubt ist.
Viele Bilder auf dieser Seite, die mir persönlich zur Verfügung gestellt worden sind, unterliegen Rechten Dritter.